Home LCR

Fotobalk.jpg


OVER HET LCR


Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) is een onafhankelijke stichting die als doel heeft de kwaliteit van de reizigersadvisering in Nederland te verbeteren. Het LCR ontvangt geen subsidie en ontvangt geen geld van de farmaceutische industrie. Het LCR wordt gefinancierd door opbrengsten uit abonnementsgelden van haar gebruikers.  

Reizigersgeneeskunde richt zich op het voorkómen van ziekten bij reizigers, door het adviseren van preventieve maatregelen zoals vaccinaties, malariatabletten, hygiënemaatregelen en overige adviezen om soms gevaarlijke infectieziekten te voorkomen.  

Het LCR is in 1996 opgericht op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de reizigersgeneeskundige beroepsgroep in Nederland. Een belangrijke aanleiding was een onderzoek van de Consumentenbond, waaruit bleek dat reizigers bij verschillende vaccinatiebureaus in Nederland zeer uiteenlopende adviezen kreeg. Het LCR is opgezet om onderbouwde landelijke richtlijnen op te stellen voor reizigersadvies- en vaccinatie zodat de kwaliteit en uniformiteit gewaarborgd is.  

Het LCR is de organisatie in Nederland die namens de beroepsgroep landelijke richtlijnen uitgeeft en is het expertisecentrum voor de uitvoering van reizigersadvisering. De richtlijnen worden verspreid onder vaccinerende instellingen en huisartsenpraktijken die een abonnement hebben afgesloten bij het LCR. Tevens heeft het LCR voorwaarden opgesteld voor de kwaliteit waaraan reizigersadvies- en vaccinatiebureaus moeten voldoen om verantwoorde reizigerszorg te kunnen verlenen.  


Vaccinaties en malariamiddelen zijn geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Alleen artsen mogen volgens de Nederlandse wetgeving deze geneesmiddelen voorschrijven. In de reizigersadvisering is met de Inspectie voor de Gezondheidszorg afgesproken dat reizigersverpleegkundigen zelfstandig reizigers mogen adviseren en immuniseren, zolang zij aan de LCR Kwaliteitscriteria voldoen en werken volgens de landelijke richtlijnen.  

De gezondheidsrisico’s voor reizigers en de beschikbare preventieve middelen zijn aan verandering onderhevig. Het is daarom belangrijk dat de professionals die reizigers adviseren goed op de hoogte zijn van de actuele risico’s op uw bestemming en de middelen- en maatregelen die nodig zijn om die risico’s te beperken. Om de kwaliteit van de reizigersadvisering te borgen heeft het LCR opleidingseisen opgesteld en een register geopend voor reizigersgeneeskundig (huis)artsen en reizigersverpleegkundigen. Als de reizigersgeneeskundig (huis)arts of de reizigersverpleegkundige voldoet aan deze opleidingseisen kunnen zij zich inschrijven in dit register. Het LCR Kwaliteitsregister is openbaar zodat u als reiziger altijd kunt zien of u met een deskundige professional te maken heeft.  


Het LCR voorziet haar abonnees voortdurend van nieuwe informatie en richtlijnen volgens de laatste inzichten, en heeft een spoed berichtenservice om haar abonnees snel van informatie te voorzien als er bijvoorbeeld ergens in de wereld een uitbraak is.  

Ook voorziet het LCR reizigers van algemene gezondheidsinformatie via deze website, waarop u algemene informatie over vaccinaties en hygiëneadviezen per land, het vóórkomen van bepaalde ziekten in verschillende landen en algemene gezondheidsadviezen kunt vinden. Daarnaast worden ook adressen getoond waar reizigers terecht kunnen voor een deskundig advies en vaccinaties.Stichting LCR en Bureau LCR 

In 2001 zijn de activiteiten van het LCR ondergebracht in een stichting om de onafhankelijke positie van het LCR te waarborgen. Het Bureau LCR is het uitvoerend orgaan van de Stichting LCR. Het bestuur van de Stichting controleert of het Bureau de juiste weg volgt bij het ontwikkelen en uitgeven van landelijke richtlijnen.

 
LCR bestuur

. Mevr. A. de Boer (voorzitter), Directeur Publieke Gezondheid bij GGD Haaglanden, benoemd op voordracht door GGD GHOR Nederland

. Mw. A. Borst (penningmeester), Directeur bij Corporate Travel Clinic Erasmus MC B.V.

. Dhr. Q. de Mast, Internist-infectioloog bij Radboud UMC, voorzitter Brede Werkgroep Reizigersadvisering, benoemd op bindende voordracht v. BWR

. Mw. D. Ooms, Arts maatschappij & gezondheid infectieziektebestrijding bij RIVM LCI

. Dhr. F. Wallis, recent gepensioneerd (apotheekhoudend) Huisarts te Beetsterzwaag

Adviserende LCR bestuursleden

. Dhr. E. Fanoy, manager afdeling AIZ bij GGD Amsterdam


Het ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door: mw. G. de Leeuw GGD GHOR Nederland.

Medewerkers bureau LCR

. Jelle Doosje, directeur

. Eva Lefevre, stafarts

. Margarita Boering, arts

. Marita van de Kerkhof, arts

. Marlies Mensen, arts

. Liën van Ooijen, verpleegkundig consulent

. Jaime Jeremias, secretariaat

. Jaap Jonk, administratief medewerker

. Elena Dekker, administratief medewerker

. Tim Pasma, financieel medewerker
Totstandkoming landelijke richtlijnen

De LCR-richtlijnen worden opgesteld in verschillende werkgroepen: zo is er een Kleine werkgroep (medisch inhoudelijk), een Malaria werkgroep, een Werkgroep verpleegkundigen reizigersadvisering en een Kwaliteitsconsilium voor artsen en verpleegkundigen. In de werkgroepen participeren experts op het gebied van reizigersgeneeskunde uit heel Nederland, die al dan niet eveneens zitting hebben in de Brede Werkgroep Reizigersadvisering.   

De richtlijnen die door de verschillende werkgroepen zijn opgesteld worden in de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) vastgesteld. Deze Brede Werkgroep Reizigersadvisering vormt een vertegenwoordiging van de professionals (reizigersgeneeskundig (huis)artsen en reizigersverpleegkundigen in Nederland. De LCR-richtlijnen worden uitsluitend gepubliceerd nadat ze door de Brede Werkgroep zijn goedgekeurd. Op deze manier wordt geborgd dat de richtlijnen breed gedragen worden door de beroepsgroep. Vanwege het brede professionele draagvlak beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg de LCR-protocollen als de geldende landelijke reizigersadviezen. Ze voldoen aan de criteria van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en zijn medebepalend voor het leveren van verantwoorde zorg op het gebied van de reizigersadvisering.